Seniornett Horten - Horten Seniornett


Vedtekter


         Vedtekter for Seniornett Horten

            Sist endret årsmøtet 19.februar 2015 og tilpasset moderorganisasjonens vedtekter

 

§ 1       Stiftelse og navn

Klubbens navn er Seniornett Horten forkortet til SNH. Foreningen ble stiftet den 13. mars 2002 med navnet Horten Eldresenters PC-gruppe. På årsmøte den 19. februar 2015 ble navnet endret til Seniornett Horten. Foreningen er uavhengig og registrert i Brønnøysundregistrene. SNH er tilsluttet Seniornett Norge (SN) gjennom egen avtale.

§ 2       Formål

Klubbens formål er å gi medlemmene kunnskap i elektronisk databehandling (IKT) gjennom for­skjellige gjøremål. Klubben skal være upolitisk.

§ 3       Medlemskap

Klubbens medlemmer er individuelle medlem­mer av Seniornett Norge. Det er ingen aldersbestemmelser for medlemsskapet. Foreningen er først og fremst beregnet for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet.

§ 4       Æresmedlem

Æresmedlem utnevnes av årsmøtet. Skriftlig begrunnet forslag om æresmedlemskap må være undertegnet av minst 3 - tre – medlemmer.

 Æresmedlem hedres med et diplom, og fritas for medlemskontingent.

§ 5       Årsmøte

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet, og skal holdes hvert år innen utgangen av februar måned. Det kunngjøres senest 6 (seks) uker før møtedato. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møtedato.

Årsmøtet behandler følgende saker:

 1. Åpning
 2. Konstituering, herunder
 3. godkjenning av innkallingen
 4. valg av dirigent
 5. valg av referent
 6. valg av 2 protokollunderskrivere
 7. godkjenning av sakslisten
 8. Styrets årsberetning
 9. Styrets revidert regnskap
 10. Innmeldte forslag
 11. Årskontingent og budsjet
 12. Valg av
  1. leder
  2. sekretær
  3. kasserer *)
  4. 2 styremedlemmer
  5. minst 2 varamedlemmer
  6. 2 revisorer
  7. 3 medlemmer til valgkomité. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

*) Styret kan oppnevne ekstern regnskapsfører.

Leder velges for 1 år. Sekretær, kasserer og de 2 styremedlemmene for 2 år. Sekretær eller kasserer velges for 1 år dersom begge er på valg samtidig.  De øvrige tillitsvalgte velges for 1 år.

Dersom én eller flere av styrets medlemmer fratrer/faller fra i løpet av året, så kan det resterende styret konstituere seg selv med nye tillitsverv.

To av styrets medlemmer eller varamedlemmer bør være instruktører.

Årsmøtet skal bare behandle saker som er nevnt i innkallingen.

Stemmegivning i saker og ved valg gjøres med håndsopprekning, men stemmegivning ved valg gjøres skriftlig dersom minst ett medlem krever det. Vedtak gjøres med alminnelig flertall, men ved stemmelikhet i saker, ansees saken forkastet. Ved stemmelikhet under valg av personer avgjøres valget ved lodd­trekning.

Styret har ikke stemmerett når styrets årsberetning og regnskap behandles.

Det føres protokoll fra årsmøtet som gjøres tilgjengelig på foreningens hjemmeside.

§ 6       Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret anser det påkrevet, eller når minst 20 – tjue – medlemmer krever det. Kravet må fremmes skriftlig med angivelse av hvilke saker som kreves behandlet.

Ekstraordinært årsmøte skal holdes innen 1 måned etter at krav er fremsatt. Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen. Det føres protokoll som skal gjøres tilgjengelig på klubbens hjemmeside.

§ 7  Styret

Foreningen ledes av et styre, som består av leder og fire - 4 - styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når leder og to – 2 – styremedlemmer eller minst tre - 3 - styremed­lemmer er til stede.

Styret nedsetter utvalg og utformer instrukser/­stillingsbeskrivelser etter behov. Styret foreslår medlemmer til valgkomiteen og revisor.

Styret utpeker kurskoordinator og arkivar.

§ 8       Kontingent

Kontingenten består av én del til SNH, og én del til SN, jfr. § 3. Kontingenten innkreves i sin helhet av Seniornett Norge.

Kontingenten til SNH fastsettes av årsmøtet. Kontingenten til SN fastsettes av årsmøtet til SN.

Medlem, som på tross av én (1) purring ikke har betalt kontingent, strykes.

 

§ 9       Vedtektsendring - 

Endringer til disse vedtekter kan bare skje etter vedtak på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.  For vedtektsendring kreves 2/3 flertall.

Klubbens vedtekter ble første gang utarbeidet og vedtatt på medlemsmøte 24. april 2002, og endret på årsmøtene 22. februar 2006, 20. februar 2008, 10. februar 2009, 20. januar 2010, 29. februar 2012, 20 februar 2013 og 19. februar 2015.

§ 10     Oppløsning av klubben

Årsmøtet kan med minst 3/4 flertall av de avgitte stemmer vedta å oppløse klubben. I tilfelle oppløsning, blir klubbens aktiva overført til Horten Aktivitetssenter.